Accessibilitat

 

Declaració d’accessibilitat del web www.ifest.cat

 La Generalitat s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web http://www.ifest.cat/

Situació de compliment

 Aquest lloc web és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre en base als aspectes que s’indiquen a continuació. 

 • Alternativa per a les imatges

 Les imatges són accessibles per a persones que no les poden veure. Tenen una alternativa textual perquè els lectors de pantalla interpretin quina informació dona la imatge. Però no totes les imatges han de tenir l’alternativa, ja que n’hi ha algunes que són decoratives i un lector de pantalla les pot ignorar.

 • Format dels continguts

El format del text, les imatges, vídeos, taules i altres continguts disponibles en HTML s’han realitzat a través dels fulls d’estil (Cascading Style Sheets, coneguts com CSS) del web i no al codi HTML del text. Per exemple, l’alineació del text, el color o la mida. Aquesta informació ve determinada pel CSS i si es modifica amb el codi HTML dificulta la lectura.

 • Contrast de color

Es garanteix un contrast suficient entre el text i el fons per tal que la lectura dels webs sigui òptima. Això afecta a parts dels webs estructurals i a contingut actualitzable. El contrast mínim dels textos per sobre del fons ha de ser de 4,5:1 per als textos normals i de 3:1 per al text gran. 

 • Vídeo i àudio

Els arxius de vídeo i de so tenen alternatives per a la lectura de persones amb problemes de visió o d’escolta, com són la transcripció dels diàlegs i la descripció dels sons.

 • Text dels enllaços

El text dels enllaços és descriptiu i té sentit fora del seu context, perquè hi ha navegadors i lectors de pantalla que mostren la llista d’enllaços d’un web en una pàgina apart.

 • Estructurar la informació

El codi HTML permet estructurar la informació de manera que es pugui llegir. Tot i que es recomana no modificar les característiques del contingut a través de l’HTML sinó amb els fulls d’estil, es permeten algunes modificacions.

 • Documents PDF

Tots els documents publicats segueixen els principis d’accessibilitat.

 • iframes

Els elements iframe són continguts html marc en línia, és a dir, contingut incrustat en una pàgina, generalment dinàmic, com poden ser vídeos de YouTube, infografies, aplicacions web o altres. Aquests contingut també són accessibles en el seu propi codi. 

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través del correu ifest@gencat.cat.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

El compromís de la Generalitat per l’accessibilitat

El web ifest.cat s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o  intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.